ตะกร้าสินค้า

ยอดที่ต้องชำระ (ไม่รวมค่าจัดส่ง) : ฿ 0.00

TH | EN

นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า พิพเพอร์ สแตนดาร์ด

การเปลี่ยนสินค้า

 • กรณีซื้อสินค้าผ่านเว็ปไซต์  www.pipperstandard.com
  • กรณีสินค้าเสียหายภายใน 7 วัน โดยเกิดจากขั้นตอนการผลิต ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการ ส่งรายละเอียดต่างๆ ภาพถ่ายสินค้า วันเดือน ปี lot สินค้า ได้ที่ เบอร์ 02-7199650 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยนสินค้า เพื่อให้ บริษัทฯ ดำเนินการอนุมัติ โดยลูกค้าสามารถส่งคืนพัสดุกลับมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางขนส่ง เช่น Flash, J&T เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการประเมินสินค้าภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ หากตรวจสอบพบความเสียหาย ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่
  • กรณีสินค้ามีการจัดส่งผิดกลิ่น หรือ ผิดประเภท: สามารถเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ มีอุปกรณ์ของสินค้าครบ ยังไม่ผ่านใช้งาน ไม่เคยเปิดการใช้งานโดยพนักงานหรือด้วยตัวท่านเอง และ พลาสติกหุ้มสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  • การเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งตามจริง สูงสุดไม่เกิน 200 บาท ต่อออเดอร์ให้กับลูกค้า
  • หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบสินค้าแล้วไม่พบความเสียหายตามที่ระบุ หรือสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้ากลับคืนไปยังลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า และคืนเงินอันเนื่องจากลูกค้า “เปลี่ยนใจ” การสั่งซื้อสินค้าผิดกลิ่น หรือ ผิดประเภท การใช้งานผิดรูปแบบนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในฉลากสินค้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กรณีซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่าย ให้เปลี่ยนสินค้าที่ร้านค้าดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดของร้านค้านั้นๆ

การคืนสินค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าเฉพาะสินค้าที่มีปัญหาจากขั้นตอนการผลิตภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
 • กรณีซื้อสินค้าผ่านเว็ปไซต์  www.pipperstandard.com/ ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการ ส่งรายละเอียดต่างๆ ภาพถ่ายสินค้า วันเดือนปี lot สินค้า ได้ที่ เบอร์ 02-7199650 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้า เพื่อให้ บริษัทฯ ดำเนินการอนุมัติ โดยลูกค้าสามารถส่งคืนพัสดุกลับมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางขนส่ง เช่น Flash, J&T เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการประเมินสินค้าภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ หากตรวจสอบพบความเสียหาย ทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงินให้ลูกค้า พร้อมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
  • ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งตามจริง สูงสุดไม่เกิน 200 บาท ต่อออเดอร์ให้กับลูกค้า
  • หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี
  • สินค้าที่มีการส่งคืนกลับจะต้องอยู่ในสภาพปกติ ตามที่ได้ทำการจัดส่ง พร้อมหลักฐานการสั่งซื้อ
 • กรณีซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่าย ลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้าให้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านตัวแทนจำหน่ายนั้น ๆ ไม่สามารถนำส่งคืนที่บริษัทฯโดยตรง หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการติดต่อตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อ.  แผนกบริการ ที่เบอร์ เบอร์ 02-7199650 ในวันและเวลาทำการ*

นโยบายการคืนเงิน

 • บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ หรือกรณีสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการคืนสินค้าภายใน 7 วัน
 • กรณีซื้อสินค้าผ่านเว็ปไซต์ www.pipperstandard.com/  ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า
  • สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ บริษัทฯจะคืนเงินเข้าบัญชีลูกค้า ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าและหลักฐานการสั่งซื้อจากทางลูกค้าครบถ้วน
  • สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยบัตรเครดิต บริษัทจะดำเนินการแจ้งตัวแทนระบบบัตรเครดิต ทำการคืนเงินกลับเข้าบัตรเครดิตลูกค้า หากมีค่าธรรมเนียมใดใดจากตัวแทนระบบบัตรเครดิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว
 • กรณีซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่าย การคืนเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายนั้น ๆ เป็นผู้คืนเงินให้กับลูกค้า